Natočvideo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „Podmínky“)

 

1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti registrovaných uživatelů, kteří si vytvořili účet na webových stránkách http:/www.natocvideo.cz nebo v mobilní aplikaci Natocvideo (dále jen “Uživatel”) vedené pod účtem společnosti Natočvideo s.r.o., se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 01446291, DIČ: CZ01446291, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 206636 (dále jen “Poskytovatel”) ve vztahu k předmětu těchto Podmínek.


2. Tyto Podmínky se dále vztahují na uživatele, kteří navštěvují, prohlíží nebo spouští obsah webové stránky www.natocvideo.cz, aniž by se registrovali podle čl. 1 těchto Podmínek. Svůj souhlas s Podmínkami vyjadřují prostým navštěvováním, prohlížením nebo spouštěním obsahu webové stránky www.natocvideo.cz.


3. Tyto Podmínky představují smlouvu mezi Poskytovatelem a Uživatelem (dále též jen „smlouva“), přičemž k uzavření této smlouvy dochází dokončením registrace Uživatelem. Bezvýhradná akceptace Podmínek Uživatelem je předpokladem pro jeho registraci. Uživatel se registruje (zřizuje svůj účet) na webových stránkách www.natocvideo.cz nebo v mobilní aplikaci Natocvideo (dále jen „Mobilní aplikace“), která je k dispozici volně ke stažení na Google Play nebo Apple App store. Uživatel vyplní všechny požadované registrační údaje, vysloví souhlas s těmito Podmínkami, čímž je bere na vědomí a souhlasí s nimi a následně dokončí registraci. Registraci nesmí provést a svůj souhlas s Podmínkami nesmí vyjadřovat osoba, která nedosáhla zákonného věku pro uzavření závazné smlouvy s Poskytovatelem, leda že by tato osoba doložila prohlášení zákonného zástupce o souhlasu. Taková osoba bere na vědomí, že jí může být registrace Poskytovatelem bez dalšího upozornění zrušena.


4. Cílem registrace je zejména možnost zasílat Poskytovateli a/nebo nahrávat či vkládat do infrastruktury Poskytovatele příspěvky pořízené způsobem uvedeným níže v těchto Podmínkách (dále jen „Příspěvky“). Podmínky se však vztahují na všechny registrované Uživatele, včetně těch Uživatelů, kteří nejsou přispěvateli jakýchkoliv Příspěvků. Příspěvky se rozumí video soubory, audiovizuální kombinace, textové soubory, grafika, fotografie, zvuky, hudba, interaktivní prvky a jiné materiály. Uživatel odešle Příspěvky Poskytovateli elektronickými prostředky prostřednictvím Mobilní aplikace nebo přímým vložením přes webovou aplikaci. Poskytovatel za tímto účelem poskytuje Uživateli oprávnění k užití Mobilní aplikace, a to v rozsahu nezbytném pro plnění účelu smlouvy, tudíž pouze za účelem pořízení a odeslání a/nebo nahrání či vložení Příspěvků Poskytovateli.


5.  Uživatel bere na vědomí, že veškeré Příspěvky, které Uživatel odešle nebo nahraje či vloží dle předchozího odstavce, mohou být umístěny na YouTube kanálu Natočvideo.cz, na www.natocvideo.cz, www.ceskatelevize.cz/ireporter a dále odvysílány ve zpravodajských a/nebo publicistických pořadech České televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383 (dále jen „Česká televize“), jiného provozovatele televizního vysílání, či jinak užity v rozsahu licence dle této smlouvy.


6. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením této smlouvy mu nevzniká nárok na ukládání jakýchkoliv jím vytvořených Příspěvků na webových stránkách www.natocvideo.cz, www.ceskatelevize.cz/ireporter ani na odvysílání ve zpravodajských a/nebo publicistických pořadech Poskytovatele. Uživatel dále bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn jakékoliv Příspěvky odmítnout a/nebo nezveřejnit. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo na smazání Příspěvků Uživatele, jakékoliv jeho části nebo profilu (účtu) Uživatele.

 
7. Uživatel prohlašuje a garantuje, že jím ukládané Příspěvky nejsou v rozporu s právním řádem České republiky, ani jiné země, jejíž právní řád se na konkrétní Příspěvek nebo jeho pořízení aplikuje. Uživatel se dále zavazuje k tomu, že neumístil ani nebude umísťovat, ukládat a/nebo šířit Příspěvky, soubory a jiné informace, které zejména:


a) porušují práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) jiných osob;


b) vedou k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže, přičemž je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům;


c) obsahují neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;


d) obsahují pasáže, jež svádí jiné ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo je v tom podporují anebo zneužívání takové látky jinak podněcují;


e) obsahují pasáže, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody;


f) obsahují pasáže, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;


g) obsahují pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;

 

h) obsahují poplašnou zprávu, která je nepravdivá;


i) obsahují pornografická díla;


j) obsahují nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;


k) podporují nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím;


l) popírají, zpochybňují, schvalují nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti.


8. Uživatel prohlašuje a garantuje, že Příspěvky poskytnuté Poskytovateli způsobem popsaným v čl. 4 těchto Podmínek splňují následující požadavky:


a) jsou v souladu s platnými právní předpisy České republiky, případně jiného státu, které se aplikují na Příspěvky a jejich vytváření;


b) nezasahují a neporušují osobnostní práva chráněná podle ust. § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména právo na jméno, podobu a soukromí a práva na ochranu dobré pověsti právnické osoby ve smyslu občanského zákoníku. U Příspěvků s prvky chráněných osobnostních práv Uživatel disponuje písemným souhlasem dotčených osob;


c) jsou pořízeny při zachování objektivního přístupu k událostem, nejsou obsahově pozměněny a upraveny a dávají věrný obraz události zobrazené v Příspěvku;

 

d) byla dodržena autorská původnost vkládaného Příspěvku, který musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti Uživatele jakožto autora. Uživatelem uvedené informace o čase, obsahu, místě děje, věcech a osobách zachycených v Příspěvku jsou přesné a pravdivé. Příspěvky jsou vhodné pro zařazení do pořadů zpravodajství a aktuální publicistiky;

 

e) Příspěvky neobsahují žádná skrytá obchodní sdělení, žádné sponzorské příspěvky ani žádná umístění produktů. Uživatel si je dále vědom toho, že nesmí do Příspěvků vkládat jakoukoliv reklamu, přičemž za reklamu se považují také odkazy na jakékoliv jiné webové stránky, než www.natocvideo.cz s výjimkou odkazu na Facebook nebo jiné sociální sítě. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn umísťovat reklamu bez omezení a podle vlastního uvážení.

 

f) Příspěvky jsou v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména s jeho ustanoveními týkajícími se obsahu vysílaných programů, přičemž Příspěvky budou zařaditelné do vysílání před 22.00 hod., tj. obsah dodaných Příspěvků nesmí ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, a dále dodané Příspěvky jsou v souladu s ustanoveními zejména § 32 odst. 1 písm. c), d), e), f) a i) cit. zákona a s jeho ustanoveními týkajícími se obchodních sdělení (§ 48, § 52, § 53 a § 53a), a dále též budou v souladu se zákonem č. 483/2001 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména s ustanoveními týkajícími se audiovizuálních obchodních sdělení, jakož i s dalšími obecně závaznými právními předpisy.

 

9. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradně odpovědný za dodané Příspěvky a za důsledky jeho zaslání, umístění a/nebo zveřejnění.

 

10. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající. Poskytovatel je oprávněn Příspěvky užít v rozsahu sjednaném touto smlouvou, a to bez omezení. Uživatel prohlašuje, že nemá a neuplatňuje vůči Poskytovateli žádné nároky související s užitím Příspěvků dle této smlouvy. Uživatel dále prohlašuje, že Příspěvky nejsou dále zatíženy žádnými právy třetích osob, ze kterých by vyplývaly finanční povinnosti vůči Poskytovateli. V případě, že jakákoliv osoba uplatní v souvislosti s Příspěvkem Uživatele, jeho užitím či jeho obsahem peněžité nároky, ať už vůči Poskytovateli či Uživateli, je Uživatel povinen tyto nároky uspokojit.


11. Prostor Poskytovatele určený pro umístění a provozování Příspěvků Uživatele není určen pro zálohování dat. Poskytovatel není povinen zálohovat Příspěvky a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo vzniklou škodu nebo jinou újmu, způsobenou jejich zničením nebo smazáním.


12. V případě, že se Uživatel dopustí potenciálního jednání, které je v rozporu s těmito Podmínkami, bude smlouva mezi ním a Poskytovatelem neprodleně ukončena a Poskytovatel je oprávněn okamžitě zrušit účet Uživatele na www.natocvideo.cz. Uživatel je odpovědný za škodu způsobenou Poskytovateli užitím Příspěvku způsobem uvedeným v této smlouvě.


13. Při registraci je Uživatel povinen uvádět do registračního formuláře pouze pravdivé údaje. U Příspěvku je povinen uvést osobní údaje autora tohoto Příspěvku v požadovaném rozsahu. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn posílat pouze Příspěvky, které vytvořil sám a je tudíž jejich autorem. Pokud jsou v Příspěvku zachyceny osobnostní atributy autora Příspěvku, Uživatel uděluje Poskytovateli svolení k užití těchto svých osobnostních atributů v rozsahu poskytnuté licence k danému Příspěvku na dobu neurčitou. Uživatel prohlašuje a garantuje, že Příspěvek byl vytvořen tak, že nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv duševního vlastnictví ani do osobnostních práv třetích osob. U Příspěvků s prvky chráněných osobnostních práv Uživatel disponuje výslovnými písemnými souhlasy všech dotčených osob.


14. Uživatel uděluje tímto Poskytovateli svůj výslovný souhlas se zpracováním Uživatelem poskytnutých osobních údajů. Uživatel poskytuje Poskytovateli osobní údaje při registraci Uživatele za účelem jejich shromažďování, zpracování a uchovávání. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány Poskytovatelem pro účely jejich zveřejnění v souvislosti s Příspěvky Uživatele, zařazení Uživatele do databáze a jeho vedení v jejím rámci, pro účely komunikace s Uživatelem ve věcech týkajících se jím vložených Příspěvků a přímého oslovování Uživatele za účelem budoucí spolupráce. Uživatel souhlasí se skutečností, že Uživatelem poskytnuté osobní údaje může Poskytovatel postoupit předem neznámému a neomezenému okruhu třetích osob v rámci činnosti Poskytovatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Uživatel Poskytovateli  na dobu neurčitou a tento souhlas může být Uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla Poskytovatele. Poskytovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.


15. Uživatel touto smlouvou uděluje Poskytovateli neodvolatelné oprávnění k výkonu práva užít každý Příspěvek zpřístupněný Poskytovateli způsobem popsaným v čl. 4 těchto Podmínek, a to jako celek nebo kteroukoliv jeho část (dále jen „licence“), za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Licence se uděluje bezúplatně. Licence je poskytnuta jako výhradní, umožňující užití Příspěvku nebo kterékoli jeho části všemi způsoby užití, na celou dobu trvání majetkových práv k Příspěvku (včetně všech případných autorských děl a/nebo uměleckých výkonů a/nebo jiných předmětů ochrany tvořících jeho součást) a bez jiného omezení, zejména územního, jazykového, technologického, množstevního, formátu či účelu užití, a to vše v původní podobě nebo po zpracování, přetvoření či jiné změně, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným autorským dílem či prvky, resp. při užití (včetně zařazení do) audiovizuálního díla (tj. jako díla audiovizuálně užitého) nebo jiného zvukově obrazového záznamu či autorského díla anebo při užití (včetně zařazení do) zvukového záznamu nebo jiného materiálu. Poskytovatel je výslovně oprávněn Příspěvky libovolně zpracovávat, měnit, upravovat, spojovat s jinými autorskými díly, tvořit databáze děl či vytvářet z něj díla odvozená.

 

16. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně konstatují, že licence dle bodu 15. Podmínek zahrnuje oprávnění (i) ke zpracování každého Příspěvku nebo kterékoli jeho části pro účely vytváření jakéhokoli programového obsahu České televize, zejména jakýchkoli zpravodajských, publicistických a/nebo sportovních pořadů vysílaných na programech České televize (tj. ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport, ČT :D a ČT art, popřípadě na jakýchkoli budoucích programech České televize), včetně HbbTV, a/nebo jakéhokoli obsahu sdělovaného Českou televizí veřejnosti způsobem dle § 18 odst. 2 zákona č. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“ nebo „AZ“), např. prostřednictvím internetových stránek České televize, stránek na sociálních sítích, a pod. (dále společně jen „Obsah“), a dále (ii) ke zveřejnění a užití Obsahu (tj. zpracovaného Příspěvku, resp. jeho části) všemi známými způsoby užití na celou dobu trvání majetkových práv k Příspěvku (včetně všech případných autorských děl a/nebo uměleckých výkonů a/nebo jiných předmětů ochrany tvořících jeho součást), bez teritoriálního či jiného omezení, zejména pak ke:

 

 1. sdělování veřejnosti dle § 18 a násl. AZ, zejména vysíláním televizí (§ 21 AZ), přenosem televizního vysílání (§ 22 odst. 1 AZ), provozováním ze záznamu a jeho přenosem (§ 20 AZ);
 2. zpřístupňování způsobem, že kdokoli může mít k Příspěvku, resp. jeho části, přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí (§ 18 odst. 2 AZ);
 3. všem ostatním způsobům užití, např. rozmnožováním (§ 13 AZ), rozšiřováním (§ 14 AZ); pronájmem rozmnoženin (§ 15 AZ) a/nebo půjčováním rozmnoženin (§ 16 AZ);
 4. a to vše společně s následujícími oprávněními:
 5. k zařazení, resp. zařazování Příspěvku nebo kterékoli jeho části do kteréhokoli Obsahu;
 6. k zaznamenání, resp. zaznamenávání Příspěvku nebo kterékoli jeho části pro prvotní zvukově obrazový záznam Obsahu, popřípadě též k jeho dabování a/nebo opatření titulky;
 7. k libovolnému zpracovávání, přetváření, úpravám a jiným změnám Příspěvku nebo kterékoli jeho části, včetně vytváření libovolných sestřihů;
 8. opatřit Obsah při jeho sdělování veřejnosti logem či jiným označením jakéhokoliv provozovatele televizního vysílání, včetně textových, obrazových a/nebo jiných informací, a to libovolně často, přerušovat Obsah reklamními a/nebo jinými vstupy a/nebo sdělovat Obsah v děleném nebo jinak upraveném obrazu obsahujícím v oddělené části reklamu, sponzoring, selfpromotion a/nebo jiné textové a/nebo obrazové informace; za dělený obraz se považuje rovněž překrytí části obrazu uvedenými informacemi; součástí tohoto oprávnění je rovněž souhlas s případným umístěním produktu do Obsahu ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to i dodatečným;
 9. zařadit Obsah, jehož součástí je Příspěvek, nebo kteroukoli jeho část (včetně kterékoli části obrazové či zvukové složky Obsahu) do jiného audiovizuálního díla nebo zvukově obrazového záznamu anebo do zvukového záznamu nebo díla souborného či kompilace a užít takové výsledné dílo, kompilaci nebo záznam bez omezení všemi způsoby užití;
 10. užít pouze obrazovou složku Obsahu nebo pouze zvukovou složku Obsahu, resp. kteroukoli část dané složky, v rozsahu uvedeném v tomto odstavci;
 11. užít Příspěvek nebo kteroukoli jeho část v rozsahu dle tohoto odstavce pro účely reklamy a propagace Obsahu a/nebo Poskytovatele či třetího subjektu, zejména (nikoli však výlučně) v rámci propagačních klipů, programových upoutávek, předělů, tiskových materiálů apod., a to případně včetně použití jména Uživatele ve spojení s Příspěvkem, jehož je autorem.

Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn oprávnění dle tohoto odstavce zcela nebo zčásti bez dalšího (výlučně) bezúplatně nebo úplatně poskytnout třetí osobě, včetně nebo bez oprávnění k dalšímu bezúplatnému nebo úplatnému poskytnutí, resp. poskytování (zcela nebo zčásti). Smluvní strany se dále dohodly, že bude-li Příspěvek či jeho část užita v Obsahu (i) tak, že takové užití bude splňovat podmínky nepodstatného vedlejšího užití dle § 38c autorského zákona, a/nebo (ii) v tzv. druhém plánu (tj. jako vedlejší součást zobrazeného děje, resp. pouze jako doplněk či jiná součást scény, ve které se odehrává hlavní děj; např. v hrané dramatické tvorbě, kde bude v záběru televizor, ve kterém bude jako součást televizního vysílání přehrán Příspěvek či jeho část), je Poskytovatel obdobně dle rozsahu práv nabytých od ostatních nositelů práv oprávněn libovolně užívat takový Obsah, včetně libovolného poskytování a/nebo postupování oprávnění k němu třetím osobám, a to vše úplatně či bezúplatně. Uživatel bere na vědomí, že oprávnění dle předchozí věty Poskytovatel poskytl České televizi. Pokud jde o výsledná díla, kompilace a/nebo záznamy, které nebudou zpravodajstvím, včetně sportovního zpravodajství (tj. bude se jednat např., nikoli však výlučně, o zábavné pořady či dokumentární pořady), se smluvní strany dohodly, že Poskytovatel je obdobně dle rozsahu práv nabytých od ostatních nositelů práv oprávněn libovolně poskytovat a/nebo postupovat oprávnění k takovým dílům, kompilacím a/nebo záznamům třetím osobám, a to vše úplatně či bezúplatně. Uživatel bere na vědomí, že oprávnění dle předchozí věty Poskytovatel poskytl České televizi.

 

17. Poskytovatel je licenci oprávněn, nikoli však povinen využít. Uživatel nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se sám zdržet výkonu práva užít Příspěvky poskytnuté Poskytovateli.

 

18. Poskytovatel je oprávněn oprávnění a svolení tvořící součást licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně bez dalšího poskytnout třetí osobě, včetně nebo bez oprávnění k dalšímu poskytnutí, resp. poskytování (zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně), a též (ii) Poskytovatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně bez dalšího postoupit třetí osobě, včetně nebo bez oprávnění k dalšímu postoupení, resp. postupování (zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně). Pokud bude Příspěvek či jeho část zařazen nebo spojen s jiným dílem, je Poskytovatel oprávněn libovolně poskytovat a/nebo postupovat oprávnění k takovým dílům, bez jakéhokoliv omezení, úplatně či bezúplatně.  


19. Uživatelé dle čl. 2 a dále registrovaní Uživatelé souhlasí s tím, že nebudou získávat přístup k Příspěvkům za jakýmkoliv jiným účelem než pro své osobní nekomerční použití zamýšlené nebo povolené běžnými funkcemi www.natocvideo.cz a výhradně pro účely tzv. „streamingu“. „Streaming“ znamená kontinuální digitální přenos přes Internet k uživatelskému zařízení umožňujícímu připojení na internet tak, že údaje jsou určeny ke sledování v reálném čase, a nikoliv ke stažení (ať již trvale či dočasně), kopírování, ukládání či další distribuci uživatelem. Tito uživatelé se zavazují, že nebudou jednotlivé Příspěvky, ani samotný obsah webových stránek www.natocvideo.cz nebo Mobilní aplikaci bez předchozího souhlasu Poskytovatele kopírovat, napodobovat nebo šířit.


20. Smlouva uzavřená podle těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu, podmínek, parametrů či vlastností kterékoliv z poskytovaných služeb, a to i bez předchozího upozornění. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Na změnu Podmínek je Poskytovatel povinen Uživatele upozornit nejpozději 15 dní předem. V případě, že uživatel nejpozději do 10 dnů od upozornění na změnu smluvních ujednání nevyjádří, že se změnou nesouhlasí, budou se vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem nadále řídit změněnými Podmínkami; v opačném případě je Poskytovatel oprávněn smlouvu jednostranně ukončit, a to k 10. dni ode dne upozornění Uživatele na změnu Podmínek. Ukončením smlouvy nezaniká licence k užití Příspěvků udělená Uživatelem dle bodu 15. těchto Podmínek před okamžikem zániku této smlouvy.


21. Smlouvu je možno také ukončit výpovědí, resp. zrušením účtu Uživatele, a to ať z vůle Uživatele nebo Poskytovatele. Smlouva je tak ukončena zejména okamžikem, kdy Uživatel projeví vůli ke zrušení účtu v rámci uživatelského prostředí Natocvideo.cz a jeho projev vůle je doručen Provozovateli. Výpovědí Smlouvy nezaniká licence pro užití Příspěvků Uživatele Poskytovatelem, která byla v souladu s těmito Podmínkami udělena před okamžikem zrušení účtu Uživatele.

V Praze dne  6.1. 2016